Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Μείωση τιμής πρώτης προσφοράς ακινήτου μετά από δύο και πλέον άκαρπους πλειστηριασμούς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 966 παρ. 3 και 4 και 1003 παρ. 4 ΚΠολΔ, όταν κατά τον δεύτερο πλειστηριασμό, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ, δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιο Δικαστήριο, κατόπιν αίτησης αυτού που έχει έννομο συμφέρον, δύναται, είτε να διατάξει τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού με την ίδια, ή με κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, είτε να επιτρέψει την υπό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ελεύθερη εκποίηση του ακινήτου.
Σε περίπτωση, που και ο νέος (τρίτος) πλειστηριασμός αποβεί χωρίς αποτέλεσμα, ή δεν επιτεύχθηκε η ελεύθερη εκποίηση, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί, είτε να άρει την κατάσχεση, είτε να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς (Μπρίνια Αναγκ. εκτέλεση τόμος β άρθρο 966 παρ. 365 σελ. 934 επ. και τόμος δ άρθρο 1003 παρ. 568 σελ. 1788 επ, Β. Βαθρακοκοίλης άρθρο 966 ΚΠολΔ αριθμ. 8, ΜονΠρΛαρ 1372/2004).
Το αρμόδιο δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ.
Ως τιμή πρώτης προσφοράς νοείται, όχι εκείνη που ορίστηκε με την περίληψη κατασχετήριας έκθεσης, αλλά η τιμή πρώτης προσφοράς που ορίστηκε αργότερα, είτε με την κατ` άρθρο 961 ΚΠολΔ παρέμβαση του δικαστηρίου, είτε με την τυχόν μείωση αυτής από το δικαστήριο κατ` άρθρο 966 παρ. 3, δηλαδή με αφετηρία την τιμή πρώτης προσφοράς του προηγουμένου πλειστηριασμού (Β. Βαθρακοκοίλης άρθρο 966 ΚΠολΔ αριθμ. 8,  ΜονΠρΛαρ 1372/2004).
Στο Δικαστήριο εναπόκειται η ευχέρεια με βάση τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, να ορίσει την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, εν όψει της αδυναμίας κατακύρωσης με την προοπτική της πλειστηρίασης και κατακύρωσης του ακινήτου (ΜονΠρΣερ 476/2009).
Πέρα από τη δυνατότητα μείωσης της τιμής της πρώτης προσφοράς το Δικαστήριο δεν μπορεί να μεταβάλει άλλους όρους του πλειστηριασμού.
Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την αντικειμενική φορολογητέα αξία του ακινήτου και μπορεί να ορίσει τιμή μικρότερη από αυτήν, δεδομένου ότι η διάταξη του άρθρου 966 ΚΠολΔ, που ρητά προβλέπει τη δυνατότητα της μείωσης της αρχικά και σε πρώτο στάδιο ορισθείσας τιμής πρώτης προσφοράς, δεν τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν. 3714/2008, με το οποίο προστίθεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 995 ΚΠολΔ εδάφιο, βάσει του οποίου ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό του ακινήτου ορίζεται η αξία που προκύπτει από τον προσδιορισμό της αξίας του με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41 α.ν 1249/82 (ΜονΠρΑθ 7604/2008, ΜονΠρΣερ 476/2009).
Η υποβαλλόμενη στο Δικαστήριο αίτηση πρέπει να περιέχει το ποσό της τιμής της πρώτης προσφοράς, στο οποίο ζητείται να καθοριστεί αυτή από το Δικαστήριο. 
Ο νέος πλειστηριασμός διατάσσεται εντός τριάντα ημερών, με αφετήριο σημείο την κατάθεση της απόφασης στον υπάλληλο του πλειστηριασμού (ΜονΠρΣερ 476/2009).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου